ประวัติความเป็นมา

งานจัดหางาน มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า " Employment Section " ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครงานกับแหล่งงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งจัดสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษา รวมทั้ง การประสานงานกับจัดหางานและบริษัทต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานแก่นักศึกษา และด้านการฝึกอบรมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานแก่นักศึกษา