ที่อยู่ติดต่อ

งานจัดหางาน ศูนย์กิจการนักศึกษา ชั้น3 (อาคาร อำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร 053-873186-7