โครงการ "เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส " ปี 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2557 11:50:55     ที่มา : งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 97

ตามที่งานจัดหางาน กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับวิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการ "เอไอเอส แนะแนวว่าบัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส "ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และการเรียนรู้การปรับตัวในการทำงาน ก่อนที่จะเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานบริษัททีโอเอ เพ้นส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

28/8/2560 14:32:35
20

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผูกข้อต้อใจ สานสายใยลูกแม่โจ้

19/5/2560 11:16:33
65

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ "ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยพลังงานของตนเอง"

19/5/2560 10:58:39
49

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ "เตรียมความพร้อมลูกแม่โจ้...สู่อาเซียน"

19/5/2560 10:56:06
45

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมศักยภาพนักศึกษาสู่สังคม"

19/5/2560 10:50:48
48

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ "บุคลิกภาพนั้นสำคัญไฉน (การแต่งหน้าทำผม)"

19/5/2560 10:39:32
59

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ การสื่อสารและการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน "พูดนั้นสำคัญไฉน"

19/5/2560 10:38:51
43

โครงการสร้างเครือข่ายนัดพบแรงงาน 7 สถาบัน (JOB EDUCATION FAIR)

21/3/2559 10:11:25
98

โครงการปรับตัวเตรียมใจ ฝึกอย่างไรให้ได้งาน (รุ่นที่ 1 ) ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ

5/2/2559 15:30:34
102

โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

5/2/2559 13:33:07
91