โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ การสื่อสารและการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน "พูดนั้นสำคัญไฉน"


ปรับปรุงข้อมูล : 19/5/2560 10:38:51     ที่มา : งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 43

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559

หัวข้อ การสื่อสารและการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน "พูดนั้นสำคัญไฉน"

วิทยากรโดย อาจารย์เสฎฐวุฒิ  หนุ่มคำ

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 

ณ ห้องประชุมอาคม  กาญจนประโชติ

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานบริษัททีโอเอ เพ้นส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

28/8/2560 14:32:35
20

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผูกข้อต้อใจ สานสายใยลูกแม่โจ้

19/5/2560 11:16:33
65

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ "ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยพลังงานของตนเอง"

19/5/2560 10:58:39
49

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ "เตรียมความพร้อมลูกแม่โจ้...สู่อาเซียน"

19/5/2560 10:56:06
45

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมศักยภาพนักศึกษาสู่สังคม"

19/5/2560 10:50:48
48

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ "บุคลิกภาพนั้นสำคัญไฉน (การแต่งหน้าทำผม)"

19/5/2560 10:39:32
60

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 2559 หัวข้อ การสื่อสารและการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน "พูดนั้นสำคัญไฉน"

19/5/2560 10:38:51
44

โครงการสร้างเครือข่ายนัดพบแรงงาน 7 สถาบัน (JOB EDUCATION FAIR)

21/3/2559 10:11:25
99

โครงการปรับตัวเตรียมใจ ฝึกอย่างไรให้ได้งาน (รุ่นที่ 1 ) ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ

5/2/2559 15:30:34
103

โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

5/2/2559 13:33:07
92